• දුරකථන: 86-755-23501255 
  • ඊ-තැපැල: sales@gtpcb.com